Phòng văn phòng - Thống kê
  • Nguyễn Thị Thanh Huyền

    Chức vụ:Văn phòng Thống kê

    SĐT: 0824628999

  • Nguyễn Quang Thành

    Chức vụ:Văn phòng HĐND-UBND

    SĐT: 0986031795